ပရိတ်သတ်များ နားထောင်ဖို့အတွက် နှင့် ဝယ်ယူအားပေးဖို့အတွက်သာ သီချင်းများ တင်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။  ကျေးဇူးပြုပြီး ခွင့်ပြုချက်မရှိပဲ download ပြုလုပ်ခြင်းသော်လည်းကောင်း၊ social media များတွင်ပြန်လည်တင်ဆက်ခြင်းများသော်လည်းကောင်း ခွင့်မပြုပါ။ တရားမဝင် အသုံးပြု တင်ဆက်ခြင်းများ ကူညီကာကွယ်ပေးခြင်းတွေကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။  

Please understand that my songs are provided for your listening pleasure and purchases only, please no unauthorized downloading, sharing and/or posting. Your assistance in helping to prevent music piracy is greatly appreciated. Copyright and other legal claims are and will continue to be routinely enforced.

EP "Footsteps" ခြေလှမ်းများ"

EP "Thit Sar" သစ္စာ

Peaceful Christmas - U.S. Edition

Madi

In cart Not available Out of stock

USA Edition With Bonus Tracks. © & ℗ Madi. ALL RIGHTS RESERVED. INTERNATIONAL COPYRIGHT SECURED FROM 2018. LICENSED & USED BY PERMISSION. Released: October 18, 2019

Read more…

Peaceful Christmas is the name I gave to just one collection of carols and songs that I have enjoyed all my life.  When I hear them and when I sing them I think of friends and family, laughter and smiles, hope and fellowship.  It is my hope that you too will enjoy  our versions of these wonderful songs all throughout the Holiday Season and may they offer you some peace and joy.

First to know, music and news, please subscribe here